Regulamin konkursu 
Wystartuj z Akili 

  

1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:  

 1. „Konkurs”  –  konkurs  “Wystartuj z Akili” prowadzony  na  zasadach określonych niniejszym Regulaminem, będący przyrzeczeniem publicznym w myśl art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, ze zm., dalej k.c.).  
 2. „Organizator” – organizator Konkursu, Petrosoft.PL Technologie Informatyczne sp. z o.o., z siedzibą w: RzeszowieAl. Tadeusza Rejtana 20,  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, Polska NIP-UE: PL 685-20-51-675, REGON: 371000509, KRS: 0000118672, stronę internetową: www.akili.pl, e-mail: marketing@akili.pl oraz numer telefonu: 58 304 20 52 
 3. „Uczestnik”  
 • Uczestnikami  Konkursu  mogą  być  wyłącznie  osoby  fizyczne,  które  najpóźniej  w  dniu  zgłoszenia  udziału  w  Konkursie  uzyskały pełnoletność posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełna ̨ zdolność do czynności prawnych,  
 • Konkurs jest skierowany do osób fizycznych, którzy najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie dokonali zakupów w sklepie internetowym www.akili.pl  
 • W  Konkursie  nie  mogą  brać  udziału  pracownicy  zatrudnieni  u  Organizatora,  członkowie  ich  najbliższych  rodzin.  Przez  członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się ̨ : wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również ̇  znajdujące się ̨pod opieka ̨lub kuratela.  

 

2.Zasady Konkursu 
  1. Celem Konkursu jest nagrodzenie najciekawszych wypowiedzi (komentarzy) zamieszczonych pod postem konkursowym na fanpageu Akili.PL (https://www.facebook.com/akilipl/photos/a.170069081392482/184424663290257/?type=3&theater) zamieszczonych w okresie od 24.07.2020 r. do 31.08.2020 r. do godziny 23:59 .
  2. Temat komentarza: „Za 20 lat monitory komputerów będą…”
  3. Komentarze zawierające treści obraźliwe, rasistowskie, wyrazy ogólnie uznawane za niecenzuralne oraz niezgodne z zasadami Facebooka będą usuwane i nie wezmą udziału w Konkursie.
  4. Termin konkursu: 24.07.2020 r. – 31.08.2020 r.
  5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zakupów w sklepie internetowym www.akili.pl. w okresie od 24.07.2020 do 31.08.2020 do godz. 23.59 za kwotę minimum 100 zł. Należy wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich  danych  osobowych. Zakup połączony z zamieszczeniem komentarza pod postem konkursowym na portalu Facebook będzie traktowane jako chęć udziału w konkursie. Podanie  nieprawdziwych  danych  albo  niepodanie  ich  w  ogóle  powoduje  wykluczenie Uczestnika z Konkursu.
  6. Tylko jeden  zakup  uczestnika  będzie  brał  udział  w  losowaniu  nagrody,  kolejne  zakupy  nie  będą  brane pod uwagę. Wartość zamówienia powinna wynosić min 100 zł.
  7. Wyłoniony w Konkursie zwycięzca może zostać poproszony w specjalnej wiadomości e-mail o podanie dodatkowych danych, które będą ̨ niezbędne do przekazania nagrody.
3. Przyznawanie nagród
  1. Organizator powoła Komisję konkursową której celem będzie zaopiniowanie komentarzy i wybór najciekawszych z nich.
  2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 11.09.2020 r. o godz. 12: na fanpage’u Akili.pl. oraz na stronie sklepu Akili.PL
  3. Z prac Komisji i przebiegu Konkursu  sporządzony  zostanie  protokół.  Protokół zostanie podpisany przez przedstawiciela Organizatora i będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.

  

4.   Nagrody i ich przekazanie 
 1. Nagrodami w konkursie  
 • Monitor iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 o wielkości 34” 
 • roczna subskrypcji programu Microsoft Office 365 Business Basic  
 1. Nagrody  konkursowe  będą ̨   wydawane  wyłącznie  w  postaci  określonej  niniejszym  Regulaminem,  bez  możliwości  ich  zamiany  z wyjątkiem sytuacji wskazanych w niniejszym Regulaminie.  
 2. Zdobywcy nagród, którzy nie spełniają ̨  warunków wskazanych w Regulaminie, zostaną ̨  pominięci w procesie przyznawania nagród.  
 3. W  przypadku  kiedy,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  powstanie  obowiązek  pobrania  od  Uczestników  Konkursu  podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota nagrody zostanie "ubruttowiona" i nagroda w Konkursie składać się, będzie wówczas z nagrody  rzeczowej  oraz  z  nagrody  pieniężnej  w  wysokości  11,11%  wartości  przyznanej  Nagrody.  Przed  wydaniem  Nagrody,  
 4. Organizator Konkursu potrąci nagrodę pieniężną i odprowadzi ja ̨  do właściwego urzędu skarbowego na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.  
 5. O fakcie zwycięstwa w Konkursie i zdobyciu nagrody, Uczestnik zostanie powiadomiony w ciągu 7 dni roboczych od opublikowania wyników konkursu na fanpage’u i stronie Akili.pl, e-mailem wysłanym na adres podany podczas rejestracji zakupu, zawierającym prośbę ̨  o wskazanie danych niezbędnych do przekazania nagrody. Adresy wskazane do wysyłki nagrody musza ̨  dotyczyć ́  wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
 6. Nagrody przekazane zostaną ̨  zwycięzcom w drodze przesyłki kurierskiej, na koszt Organizatora, w terminie do 30 dni od zakończenia losowania.  

   

5.Dane osobowe  
 1. Uczestnicy wyrażający chęć uczestniczenia w Konkursie poprzez zaznaczenie zgody na stronie zamówienia -  wyrażają  zgodę  na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora i Administratora, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.; Nr 101 poz.  926  ze  zm.)  w  celach  prowadzenia  Konkursu,  w  tym  w  celu  wyłaniania  i  ogłaszania  zwycięzców,  przyznawania  nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.   
 2. Administratorem, w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 z późn. zm.), danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator - Petrosoft.PL Technologie Informatyczne sp. z o.o., z siedzibą w: Rzeszowie, Al. Tadeusza Rejtana 20,  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, Polska NIP-UE: PL 685-20-51-675, REGON: 371000509, KRS: 0000118672 
 3. Dane zebrane w celach związanych z Konkursem, a w szczególności dane umieszczone w bazie danych Konkursu zostaną ̨ usunięte  po  ich  wykorzystaniu,  z  wyłączeniem  rejestru  wysyłki  nagrody.  
 4. Uczestnicy Konkursu maja ̨  prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.   

  

6.Postępowanie reklamacyjne 
 1. Wszelkie  reklamacje  z  tytułu  organizowanego  Konkursu,  mogą  być  wnoszone  przez  Uczestników  Konkursu,  na  piśmie  na  adres Organizatora w ciągu 5 dni po stwierdzeniu niezgodności.  
 2. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię nazwisko, adres mailowy i dokładny adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis, wskazanie przyczyny reklamacji i rodzaju naruszenia niniejszego Regulaminu.  
 3. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamacje i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.  
 4. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.   

  

7.   Postanowienia końcowe
 
 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy dla Organizatora sąd w Rzeszowie 
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  
 3. Treść  niniejszego  Regulaminu  znajduje  się  w  sklepie  internetowym,  a  także  będzie  udostępniana  wszystkim  zainteresowanym  w siedzibie Organizatora.  
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, jeżeli zmiany te nie będą miały wpływu na prawa nabyte przez Uczestników, chyba, że zmiany te będą wynikały z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
 5. Konkurs  nie  jest  grą  losową  loterią  fantową  zakładem  wzajemnym  ani  loterią  promocyjną,  których  wynik  zależy  od  przypadku  w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z zm.).  
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.07.2020 r.