height: 80px;
 • Reklamacje

Ogólne warunki gwarancji / rękojmi

 

 1. Petrosoft.pl. zapewnia sprawne działanie urządzenia pod warunkiem korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Urządzenie uważa się za obciążone wadą fizyczną, jeżeli nie spełnia funkcji określonych przez producenta w instrukcji obsługi lub nie jest możliwa jego eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem, a przyczyna niesprawności wynika z wewnętrznych własności urządzenia.
 2. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski i obejmuje jedynie komponenty dołączone przez Petrosoft.pl
 3. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Petrosoft.pl nieodpłatnie. Dotyczy to robocizny i części zamiennych potrzebnych do naprawy. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Petrosoft.pl, który może usunąć wadę poprzez naprawę, wymianę uszkodzonego podzespołu. Wymienione podzespoły przechodzą na własność Petrosoft.pl. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
 4. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży lub do Autoryzowanego Punktu Serwisowego w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przeciwnym przypadku Reklamujący ponosi ryzyko uszkodzeń, które mogą wyniknąć w transporcie do punktu serwisowego.
 5. Kupujący jest zobowiązany do zawiadomienia punktu serwisowego o niesprawności urządzenia niezwłocznie po ujawnieniu się wady. W celu realizacji przysługujących uprawnień gwarancyjnych należy dostarczyć do punktu serwisowego:
 • należycie wypełnioną Kartę Gwarancyjną,
 • niesprawne urządzenie,
 • świadectwo legalności (licencja) oraz nośnik dla oprogramowania, w trakcie eksploatacji którego, stwierdzono wadliwe funkcjonowanie urządzenia.
 1. Petrosoft.pl podejmie działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do Autoryzowanego Punktu Serwisowego. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych, termin ten może ulec wydłużeniu, przy czym Petrosoft.pl dołoży należytej staranności aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności wymiany podzespołu, Petrosoft.pl zobowiązuje się wymienić podzespół na nowy tego samego typu lub zbliżony o podobnych lub wyższych parametrach eksploatacyjnych.
 3. Nieuznanie roszczeń gwarancyjnych Kupującego przez Petrosoft.pl może mieć miejsce w następujących przypadkach:
 • uszkodzeń mechanicznych i wywołanych przez nie usterek,
 • uszkodzeń i wad powstałych w transporcie i przy przeładunku,
 • eksploatacji urządzeń w warunkach nie odpowiadających określonym w otrzymanej instrukcji obsługi,
 • wystąpienia usterek związanych z zainstalowanym oprogramowaniem w przypadku, gdy wynikają one z ingerencji użytkownika (np. usunięcie niezbędnych do funkcjonowania systemu operacyjnego plików, instalacja nieprawidłowych sterowników, działanie wirusów komputerowych itp.),
 • ingerencji osób innych niż przedstawicieli serwisu producenta a polegających na naprawach lub modyfikacjach konstrukcyjnych urządzeń,
 • wadliwego działania urządzeń na skutek wpływu czynników losowych np.: pożar, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania itp.
 • stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub środków konserwacyjnych innych niż zalecane przez producenta urządzenia lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
 • dokonywania zmian i skreśleń w Karcie Gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione.
 1. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami przeprowadzonych czynności serwisowych.
 2. Petrosoft.pl. nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń wynikłe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące. Gwarancja nie daje prawa Kupującemu do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia oraz strat związanych z utratą danych na dysku i innych nośnikach danych.
 3. Gwarancja nie obejmuje odtwarzania danych, a Petrosoft.pl. nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane na dyskach twardych i innych nośnikach danych. Użytkownik zobowiązany jest do utworzenia kopii zapasowych ważnych dla niego danych. Petrosoft.pl. zapewnia, iż wszelkie dane pozostawione na uszkodzonych dyskach będą usuwane.
 4. Przy dostawach oprogramowania obowiązują dołączone do pakietów warunki. Kupujący uznaje moc prawną tych warunków przez otwarcie zabezpieczonego pakietu.
 5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikłych z niezgodności towaru z umową.
 6. Producent/Gwarant nie kopiuje; nie przetwarza ani nie przechowuje żadnych danych znajdujących się na nośnikach znajdujących się w urządzeniach odesłanych przez Użytkowników do napraw gwarancyjnych.
 7. Użytkownik zobowiązany jest usunąć wszystkie dane przed odesłaniem komputera do naprawy.
 8. Producent/Gwarant przed podjęciem działań serwisowych usunie całą zawartość dysku w celu przywrócenia ustawień fabrycznych.
 9. Producent/Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę danych pozostawione na nośnikach w odesłanym urządzeniu. Użytkownikowi z tytułu usunięcia danych nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.
 10. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, prosimy o kontakt z PUNKTEM SPRZEDAŻY. Pomoc możecie Państwo uzyskać także z Działu Pomocy Technicznej. W tym celu uruchomiliśmy specjalny numer telefonu: 801 000 778 oraz skrzynkę email serwisu centralnego.

 

Ogólne warunki gwarancji / rękojmi do pobrania w PDF.

 • Sklep zamknięty

Przerwa techniczna